آدرس : شهرک صنعتی امام خمینی، مازندران
تلفن : ۹۸۱۱۳۳۶۸۱۳۶۴+ , ۹۸۹۱۱۳۵۳۹۹۴۳+
ایمیل: info [at] davarantajhiz.ir
تاریخچه قالب سازی

به طور کلی قالب ابزار شکل هر نوع محصولی است به صورتی که محصول شکل دلخواه سازنده  را به خود می گیرد. به طور کل قالب سازی اولین قدم از تولید محصول می باشد. حدود پنج هزار سال  قبل ازچوب ، گچ ، سنگ و ماسه برای قالب سازی استفاده می شد . قالب سازی یک فرآیند ادامه مطلب