آدرس : شهرک صنعتی امام خمینی، مازندران
تلفن : ۹۸۱۱۳۳۶۸۱۳۶۴+ , ۹۸۹۱۱۳۵۳۹۹۴۳+
ایمیل: info [at] davarantajhiz.ir

  Contact us  phone

Mob: +989113539943, Phone: +981133681364

Fax: +981133681364

 

Address location

Imam khomeini Industrial zone, Sary, Mazandaran, Republic Islamic of Iran

 

Davaran tajhiz nikan pars Company